+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Click to zoom.Sardich MC и Copper Investments JSC своето работење го темелат на воведување на Интегриран систем за имплементација на следните меѓународни стандарди:

- Систем за управување со квалитет согласно ИСО 9001:2015

- Систем за управување со животна средина ИСО 14001:2015

- Систем за управување со здравје и безбедност при работа OHSAS 18001:2007

 

Преземете ја презентацијата за ISO стандарди:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)