+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Градилиште:

› Извршени се подготвителни земјени работи

› Поставени се привремени градби и инсталации

› Извршено е положување на кабел,поставување на трансформаторска потстаница

› Извршена е изградба на пумпни станици, со монтажа на пумпи, цевководи

› Подготвен е паркинг за потребите на градилиштето

и други работи

Производен погон:

› Завршен е ископ и одвоз на земја до нулта кота

› Завршено е поставување на голем дел од темели на носечките конструкции на зградата

› Завршена е изградбата на базенот на резервоарскиот парк. Целосно се завршени бетонските работи, хидроизолацијата, поставени се темелите за опремата во базенот на резервоарскиот парк

и други работи

Магистрален цевковод:

› Започната е монтажа и положување во ров на цевководи под притисок и гравитациски цевководи за транспорт на производниот раствор

› Започната е монтажа и положување во ров на цевководот за техничка вода

и други работи

Работно езеро:

› Завршено е чистење од растенија и седименти, со одвоз на материјалите од целата површина на работното езеро

› Завршено е формирање на бермите на работното езеро

и други работи

Акумулационо езеро:

› Завршена е изградбата на пристапниот пат

› Завршено е чистење од растенија и седименти, со одвоз на материјалите од целата површина на акумулационото езеро

и други работи