+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

 

Производен погон:

› Монтажа на опрема за екстракција и електролиза

Магистрален цевковод:

› Извршени се монтажа и положување во ров на цевководите за транспорт на производен раствор од Браната Е2 до производниот погон и на рафинат од производниот погон до Браната Е2 и до етажите за лужење на руда

› Извршени се монтажа и положување во ров на цевководот за техничка вода од Браната Е2 до производниот погон и поставување на испусниот цевковод од Браната Е3

› Монтажа на цевковод за оросување на етажите за лужење на руда

Брана Е2 со работен акумулационен простор:

› Завршена е изградба на дренажниот ѕид и монтажа на дренажниот цевковод

› Завршена е изведба на телото на браната

› Завршена е изградбата на пристапниот пат на бермата на браната

› Завршена е изградбата на бочниот преливник

› Завршени се работите за изградба на шахтата за пумпната станица бр. 1 и поставување на материјалите за хидроизолација

Брана Е3 со акумулационен простор за атмосферски води:

› Завршена е изведбата на телото на браната и поставување на бочниот преливник

› Изведени се водозафатните објекти

› Завршени се работите за поставување на хидроизолација

Етажа за лужење на руда 192.1:

› Завршена е изградбата на четирите заштитни дренажни ѕидови од водоотпорен материјал

› Завршена е изградбата на западната берма на основата на етажата за лужење на руда

› Завршен е каналот за циркулација на вода на западната берма

› Завршени се работите за формирање на косините и поставување на материјалите за хидроизолација

› Поставен е заштитен и дренажен слој

Склад за сулфурна киселина, екстрагенс и разредувач:

› Завршени се резервоарите за чување на реагенси

Пумпна станица 1:

› Извршени се монтажни работи

Пумпна станица 2:

› Извршени се монтажни работи

Подготвителни работи во рудникот:

› Извршено е чистење од растенија и хумус на површинскиот слој на хоризонт 320 м

› Завршени се предексплоатациски истражувачки работи

› Поставена е техника за дробење на руда

› Се вршат активности за подготовка на заштитен и дренажен слој на Рударскиот објект - етажи за лужење на руда (Одлагалиште за руда)

Опремата на Outotec:

› Се врши испорака и монтажа на опремата од Outotec