+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

По спроведувањето на сите управни постапки во кои ги прибави сите потребни документи, Sardich MC во законски предвидениот рок поднесе барање за издавање на дозвола за експлоатација врз основа на кое Министерството за економија на Sardich MC му издаде Дозвола за експлоатација бр.24-4563/2 од 20.07.2015 година.