+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Во рокот од две години од доделувањето на концесијата Sardich MC ја изгради постројката со завршување на следните активности:

- Склучување на Договор со изведувач за чистење на терен на локација предвидена за изградба на одлагалиште на ден 28.07.2015 година и чистење на теренот.

- Склучување на Договор со изведувач за изведување на работи за изградба на рударски објекти на ден 19.08.2015 година и вршење на подготвителни рударски работи за изградба на рударските објекти кои ја сочинуваат постројката.

- Склучување на Договор со изведувач за изведување на рударски работи на ден 15.08.2016 година и изградба на одлагалиште за руда, рударски круг, одлагалиште за рудничка раскривка.