+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Во текот на 2017 година беа извршени работи за минирање, товарање, дробење на бакарна руда лоцирана на горните етажи на рудникот, како и нејзиното сортирање, транспортирање и складирање на одлагалиштата за руда за понатамошна обработка.

До крајот на годината, повеќе од 100 илјади тони бакарна руда беа складирани на одлагалиштата.