+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Владата на Република Македонија со Министерот за економија како претставник, ги потпиша договорите со компанијата “Sardich MC“ за доделување концесија за детални геолошки истражувања на наоѓалиштата „Казандол“ (општини Валандово, Богданци и Дојран), „Петрошница“ (општина Старо Нагоричане) и „Плавуш“ (општини Валандово и Струмица).