+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

По завршувањето на геолошки истражувања во октомври 2014 година, беше подготвен Завршниот извештај за детални геолошки истражувања, а подоцна истиот беше одобрен од страна на геолошкиот завод, вклучувајќи проценка на резервите и квалитетот на минералниот ресурс - бакар при наоѓалиштето „Казандол“.