+389(2)3066002 info@copin.mk

Преглед

 

Спроведувањето на проектот за истражување, експлоатација на бакарна руда, нејзино преработување и производство на бакарни катоди со содржина на металниот бакар Cu 99,99% започна во 2013 – 2014 година.

За реализирање на проектот компанијата Sardich MC (Македонија) на јавна аукција од Владата на Република Македонија се здоби со правото за вршење на детални геолошки истражувања и подготовка за експлоатација на три потенцијални наоѓалишта на бакар: „Казандол“, „Петрошница“, „Плавуш“.

Врз основа на важечките закони на Република Македонија и потпишаните договори за истражувања на наоѓалиштата, компанијата Sardich MC по спроведувањето на геолошките истражувања и утврдувањето на индустриските резерви добива концесија за развој и експлоатација на овие депозити.

Експлоатацијата на рудата ќе врши со површински коп.

 

Географија на проектите:

„Казандол“

 

Концесија Казандол се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија, 5 км јужно од Валандово, 7 км северно од Богданци, и 15 км од границата со Грција. Во близина на центарот на концесија се наоѓа село Казандол.

Четири литолошки комплекси учествуваат во геолошка формација на концесија (гнајсеви, шкрилци, Фурка гранити, жили на андезити и дацит-андезити).

Депозит Казандол се однесува на егзогенски хидротермален тип и претставува типична „железна капа“, која е резултат од влијанието на хипергени процеси кон линеарен кварц-пирит-калцопиритен штокверк со димензии кои уште ќе треба да се утврди.

Индустриска минерализација располага со широк спектар на оксидирани сулфиди (малахит, азурит, куприт, халкозин, ковелин, итн).

 

ПРЕДНОСТИ НА КОНЦЕСИЈА

— Поволни климатски услови

— Развиена инфраструктура

— Оптимални услови за воспоставување на производствени капацитети

— Незначително влијание на проектот врз животната средина

— Достапност на работната сила

ТИП НА ДЕПОЗИТ

Хидротермален Бакарен Депозит

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

— Спроведени геолошки истражувања и потврдени резерви од страна на Геолошката Комисија на Р. Македонија

— Добиена е концесија за експлоатација на депозитот

— Усогласен е проектот ОВЖС

— Добиена е дозвола за експлоатација на минерални суровини

— Потпишан е договор за долгорочен закуп на земјиште

— Добиена е градежна дозвола

— Ресурсите се утврдени согласно кодот JORC

— Утврдено е технолошко регулирање на процесот на лужење

— Се одвиваат градежни работи на производен погон и хидротехнички објекти

— Почнати се подготвителни работи за вадење на бакарна руда

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС

— Површински коп

— Лужење (SX)

— Електролиза (EW)

Технолошка шема SX / EW:

Click to zoom.

КАПАЦИТЕТ

до 4,400 тони на Бакарни Катоди годишно

 

„Петрошница“

 

Концесија Петрошница се наоѓа во североисточниот дел на Македонија. Центарот на концесија се наоѓа 50 км североисточно од главниот град (Скопје), 23 км од Куманово, 22 км од Кратово и 10 км од границата со Србија.

Територијата на концесијата е поврзана со контакт на Српско-Македонскиот масив и Вардарската зона, и непосредно со зона Лече-Халкидики. Во однос на генезата, депозитот се однесува на порфир-бакарен тип.

На територијата на концесија Петрошница е широко развиени вулкански и субвулкански карпи од доцниот Палеогенски период, со присуство на неколку рудни парагенези:

— Минерализација Au-Cu-Mo со зголемена содржина на Re,

— Au-Cu-полиметална минерализација,

— Кварц-пиритна минерализација,

— Кварц-полиметална минерализација.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Се спроведуваат геолошки истражувања

 

„Плавуш“

 

Концесија Плавуш се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија, 8 км северозападно од Валандово, 6 км северозападно од Удово, 30 км од границата со Грција.

Концесијата се наоѓа во склоп на структурната тектонска зона и има различни гнајсеви, шкрилци, мермери и гранитоиди).

Во рамките на концесискиот простор се предвидува полиметална минерализација со жили и линеарен штокверк, како и скарнева минерализација во област на контакт помеѓу гранити и мермери.

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Се спроведуваат геолошки истражувања