+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

 

Како резултат на дејствијата на Владата, вклучувајќи го и раскинувањето на Договорот за концесија за експлоатација во Казандол, Сардич МЦ не беше во можност да ги исполни своите обврски кон своите изведувачи и партнери, кои беа принудени да одат во суд и да покренат стечајна постапка против компанијата.

На 1 март 2019 година Основен суд Скопје II донесе одлука за отварање на стечајна постапка над Сардич МЦ, и на денешен ден со сите активи стекнати и произведени во текот на реализацијата на Проектот управува стечајниот управник назначен од Судот.